Top 10 Strongest Naruto Characters

what naruto character are you? which naruto character are you? below are the Top 10 Strongest Naruto Characters,

10. Obito

9. Minato

8. Tobirama

7. Naruto

6. Indra Otsutsuki

5. Sasuke

4. Madara Uchila

3. Hamura Otsutsuki 

2. Sage of the Six Paths

1. Princess Kaguya Otsutsuki